Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyky kattaa kaikki ruumiin ja kehon toiminnot ja rakenteet, suoritukset sekä osallistumisen. WHO:n julkaiseman Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) yhtenä tavoitteena on yhtenäistää toimintakyvyn kuvaamisessa käytettävät käsitteet ja terminologia.

Perinteisesti toimintakykyä on kuvattu tieteenala-, ammattiryhmä- tai sairausryhmäkohtaisten käsitejärjestelmien avulla. Sitä on usein jaoteltu esimerkiksi fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn.

Toimintakyvyn kuvaamisen avulla pyritään tunnistamaan henkilön ongelmia ja tarpeita silloin, kun hänellä on jokin vamma, sairaus tai muu toimintarajoite. Toimintakykyä mitataan ja arvioidaan monissa eri yhteyksissä. Monet yhteiskunnan palvelu-, etuisuus- ja kuntoutuspäätökset tehdään toimintakyvyn arvioinnin perusteella. Tämän vuoksi toimintakyvyn mittaaaminen ja arviointi tulee tehdä luotettavilla ja pätevillä menetelmillä. Mittaamisen ja arvioinnin käytäntöjen tulee myös olla yhtenäiset; mittareita tulee käyttää oikein ja oikeassa käyttötarkoituksessa.

Tietoa toimintakyvyn arvioinnista löytyy THL:n Toimintakyky-sivustolta: www.thl.fi/toimintakyky .

Sivustolle on koottu sisältöä seuraavista aiheista:
–       mitä toimintakyky on?
–       Väestön toimintakyky
–       ICF-luokitus
–       Toimintakyvyn arviointi
–       Apuvälineet

Mistä löytyy tietoa toimintakyvyn arvioinnissa käytettävistä mittareista?

Suomessa mittareiden arviointityötä tekee toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto (TOIMIA), jonka tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin käytäntöjä Suomessa sekä yhtenäistää toimintakyvyn käsitteitä.

TOIMIA-tietokannassa julkaistaan asiantuntijaryhmien laatimia mittariarvioita, soveltuvuusarvioita sekä suosituksia toimintakyvyn mittaamisesta eri käyttötilanteissa. Arviointityö perustuu tutkimusnäyttöön eri menetelmien validiteetti, reliabiliteetti- ja muutosherkkyystiedoista.

Osa CP-lasten toimintakyvyn arvioinnissa käytettävistä mittareista on julkaistu TOIMIA-tietokannassa ja osasta arviointi on vielä kesken vaikeavammaisten asiantuntijatyöryhmässä.

Miten toimintakyvyn mittareita ja ICF-luokitusta tulisi käyttää yhdessä? ICF-luokituksen ja mittareiden käytöstä toimintakyvyn arvioinnissa on julkaistu hyvä suomenkielinen yhteenveto Fysioterapialehdestä 4/2014 (Valkeinen & Anttila 2014).

On kuitenkin tärkeä muistaa, etteivät ICF-pohjaiset työkalut ohjaa sitä, millaisilla arviointimenetelmillä henkilön toimintakykyä pitäisi mitata. Niiden valinta ja käyttö jää asiantuntijan harkintaan. Tässä työssä häntä auttavat mittareista tehdyt asiantuntija-arvioinnit (TOIMIA-tietokanta) sekä valtakunnalliset suositukset.

Lisätietoa ICF:stä ja ICF-luokituksesta.

Viite: Valkeinen H & Anttila H: ICF-luokitus ja toimintakykymittarit – Mitä, miten ja miksi. Fysioterapia 4: 5-10, 2014