Aloitusvaihe 2008 – 2011

CP-hanke sai alkusysäyksensä Stakesin vuonna 2005 tekemästä CP-lasten kuntoutuskäytäntöjen kartoituksesta, jonka mukaan Suomen eri keskussairaaloissa ja valtion erityiskouluissa oli käytössä 217 erilaista CP-lasten toiminnan arviointimenetelmää. Niistä ainoastaan 37 mittaria käytettiin viidessä tai useammassa arviointiyksikössä.

CP-lasten kuntoutuksen ja seurannan kansallinen kehittämishanke (CP-hanke) alkoi vuonna 2008. Tavoitteena oli valita kliiniseen työhön ja tuloksellisuuden arviointiin soveltuvia arviointimenetelmiä, joiden avulla pystyttäisiin muodostamaan käsitys CP-vammaisen lapsen kokonaistilanteesta ja kuntoutuksen vaikutuksesta lapsen toimintakykyyn kansainvälisen ICF-luokituksen mukaisesti.

CP-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa lastenneurologiset kuntoutustyöryhmät HYKS:ssa, TYKS:ssa ja Turun sosiaali- ja terveystoimessa pilotoivat arvioinnissa käytettäviä arviointimenetelmiä.

Pilotointivaiheen tuloksena tehtiin suositukset arviointi- ja seurantamittareista ammattiryhmittäin. Hankkeessa otettiin huomioon myös CP-vamman liitännäisongelmat (mm. toiminnallisen näönkäytön vaikeudet) ja niiden arvioinnin yhdenmukaistaminen. Kaikissa yksiköissä otettiin käyttöön Goal Attainment Scaling (GAS) -menetelmä, jonka avulla voidaan luotettavasti arvioida kuntoutuksen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista

Suositus arviointimenetelmistä on julkaistu Suomen Lääkärilehdessä vuonna 2012. Mittarit löytyvät myös tältä sivustolta kohdasta Arviointimenetelmät.

CP-lasten kuntoutuksen kansallinen kehittämishanke sai Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnon vuonna 2011.