GAS

GAS  eli Goal Attainment Scaling -menetelmä on kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuväline. Se on kehitetty USA:ssa 1960- luvulla. Sen avulla määritetään kuntoutujan tavoitteet ja tarkastellaan yksilötasolla niiden toteutumista.

GAS -menetelmä on lähtökohdaltaan aina asiakaslähtöinen. Tavoitteet pyritään tunnistamaan haastattelemalla lasta ja hänen perhettään ja sen avulla selvittämään lapsen tilanne. Tavoitteille asetetaan realistinen aikataulu ja määritellään selkeä muutoksen indikaattori viisiportaisella asteikolla (ks. Kelan GAS-tavoitteen asettaminen – lomake alla).

Lapselle / nuorelle ja hänen perheelleen tärkeiden tavoitteiden tunnistamiseksi voidaan käyttää strukturoituja haastatteluja, jotka eivät etukäteen rajaa kysyttäviä ongelmia, mutta joiden avulla voidaan selvittää kuntoutuksen kannalta merkitykselliset asiat.

Lisätietoa GAS-menetelmästä löytyy seuraavien linkkien kautta: