CP-hanke

Vuosina 2011 – 2015 toteutettavassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa yhtenäistetään CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa käytettäviä menetelmiä.

Hankkeessa ovat mukana Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden lastenneurologiset yksiköt, kolme Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipistettä (Ruskis, Tervaväylä ja Mäntykangas) sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Tutkimus on jatkoa HYKS:n, TYKS:n ja Turun sosiaali- ja terveystoimen CP-hankkeelle
(2009 – 2011), jossa arviointimenetelmät on pilottivaiheen jälkeen valittu.

CP-hankkeessa arvioidaan käyttöön otettujen menetelmien soveltuvuutta eri toimintaympäristöihin (sairaalat, koulut) ja sitä, miten toimintakäytännöt eri yksiköissä hankkeen aikana muuttuvat.

Tutkimuksessa kerätään tietoa myös useista lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämään vaikuttavista tekijöistä (mm. CP-vamman liitännäisoireet, lasten ja nuorten elämänlaatu ja hyvinvointi, palvelujen perhekeskeisyys, vammaisetuudet).

Tutkimusta ovat rahoittaneet Arvo ja Lea Ylppö Säätiö sekä KELA.

ALYS-logo_88x66px         Kela