CP-hanke

Vuosina 2011 – 2015 toteutetussa tutkimus- ja kehittämishankkeessa yhtenäistettiin CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa käytettäviä menetelmiä.

Hankkeessa olivat mukana Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden lastenneurologiset yksiköt, kolme Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipistettä (Ruskis, Tervaväylä ja Mäntykangas) sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Tutkimus oli jatkoa HYKS:n, TYKS:n ja Turun sosiaali- ja terveystoimen CP-hankkeelle
(2009 – 2011), jossa arviointimenetelmät oli pilottivaiheen jälkeen valittu.

CP-hankkeessa arvioitiin käyttöön otettujen menetelmien soveltuvuutta eri toimintaympäristöihin (sairaalat, koulut) ja sitä, miten toimintakäytännöt eri yksiköissä hankkeen aikana muuttuivat.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa myös useista lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämään vaikuttavista tekijöistä (mm. CP-vamman liitännäisoireet, lasten ja nuorten elämänlaatu ja hyvinvointi, palvelujen perhekeskeisyys, vammaisetuudet).

Tutkimusta rahoittivat  Arvo ja Lea Ylppö Säätiö sekä KELA.

ALYS-logo_88x66px         Kela